Regulamin

Wstęp

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.wZielonym.pl prowadzi firma w Zielonym Ogrodzie z siedzibą w Janczewicach ul. Jedności 114/, NIP: 55 2170 7710, REGON: 360371921.

2. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

 

Oferowane usługi

1. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi:
   - sprzedaż towarów, będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.wZielonym.pl, e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa).

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą w Zielonym Ogrodzie.

3. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.wZielonym.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

4. Ceny produktów umieszczone na stronie www.wZielonym.pl podane są w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT, informacja o dodatkowym koszcie podatku jest zamieszczona w cenie produktu.

5. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od wielkości i wagi towaru. Jeżeli nie jest podany obok towaru jest uzgadniany indywidualnie z Kupującym.

6. Zakupione towary niewycenione (00,00zł) NIE są realizowane. 

7. Towary/produkty, które ie zawierają ceny są towarami nie podlegającymi sprzedaży. Jedynie towary wycenione podlegają zakupowi. W innym przypadku jest to bład systemu. Takie sytuacje należy zgłaszać i rozwiązywać indywidualnie. 

8. Minimalnym kosztem dostawy towarów małogabarytowych jest cena 20,00zł ( cena dostawy zależna od towaru) towarów do których nie jest wliczona przynajmniej minimalna kwota dostawy nie realizujemy. Jest to błąd systemu. A takie sprawy należy zgłaszać i rozwiązywać indywidualnie. 

9. Zmiana dostępności zamówienia wiąże się ze zmianą jego ceny. Co oznacza np. produkt dostępny od ręki może mieć inną wartość niż produkt na zamówienie.

10. Odbiór osobisty towarów możliwy jest wyłacznie za zgodą właściciela sklepu.

11. Odbiór osobisty towarów, może byc w różnych częściach kraju jak i zagranicą w zależności od zamawianego towaru. Firma nie ma obowiązku dostarczenia towaru do swojej siedziby w celu odbioru osobistego przez klienta zamawianego towaru.

12. Po złożeniu zamówienia, i przekazaniu go do realizacji firma ma prawo odwołac się od realizacji zamówienia- jeśli narusza zasady regulaminu sklepu.

13.  W przypadku produktów wielogabarytowych ( dot. wszystkich kompletów mebli) czas realizacji zamówienia może przekraczać nawet 3 miesiące. Szczególnie dotyczy to produktów zakupionych Out od stock. 

14. Zakup produktów o statusie  out of stock nie podlegają realizacji. Jest to bład systemu.Jesli kupujący dokonał zapłaty za produktu, kwota zostanie zwrócona Kupujacemu. Zamówienie uznane jest za anulowane.

Pozostałe

1. Sklep www.wZielonym.pl, zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w opisach produktów, pomimo przykładania dużej wagi do rzeczywistego odzwierciedlenia opisu, oraz wyglądu towaru. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.

2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez sklep www.wZielonym.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych.

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

Realizacja zamówień

Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Użytkownicy złożenie zamówienia o każdej porze.
Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Klient, w celu dokonania zakupów w Sklepie powinien dodawać dostępne aktualnie w Sklepie produkty do wirtualnego Koszyka używając opcji "Do koszyka" znajdującej się przy każdym z produktów lub jego bliższym opisie. Klient w każdym czasie ma możliwość sprawdzenia i zmiany stanu koszyka poprzez wybór opcji "Koszyk" w górnym pasku. Celem zakończenia zakupów należy dokonać wyboru opcji "Koszyk" w górnym pasku lub „Pokaż koszyk” w przypadku bezpośredniego dodawania produktu, a następnie wybrać opcje Dostawy a po wyborze opcji "Dalej" klient zobowiązany będzie wskazać dane zamawiającego, adres zamawiającego, kontakt telefoniczny i email oraz ewentualnie adres dostawy oraz wybrać opcję „Dalej”. W okienku zamówienie po sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych i wprowadzeniu ewentualnych uwag do okienka „Uwagi” Klient wybiera opcję „Zamówienie”, co skutkować będzie przesłaniem przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia złożenia zamówienia.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia. Sprzedawca weryfikuje złożone zamówienie i przesyła Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia albo zamówienie odrzuca, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia. Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje w momencie płatności przelewem po otrzymaniu faktury pro-formy lub w momencie płatności gotówką przy odbiorze towaru.
W przypadku, gdy po złożeniu Zamówienia okaże się, że produkt jest niedostępny Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, poinformuje o tym fakcie Klienta i, w przypadku wcześniejszej wpłaty, zwróci zapłacona przez niego kwotę.
Sklep obsługuje tylko zamówienia, których adres dostawy znajduje się na terenie Polski. Dostawa poza teren Polski może zostać dokonana po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą i ustaleniu kosztów dostawy.
Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego po uprzednim ustaleniu warunków odbioru.

Ceny i koszty przesyłki
Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki i opłat celnych, w przypadku wysyłki poza teren Polski koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient. Odbiór osobisty zamówionych produktów nie wiąże się z ponoszeniem przez Klienta dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia. W przypadku zwrócenia towaru- odstąpienia od umowy- po uprzedniej wpłacie za towar wraz z kosztami wysyłki sklep w Zielonym Ogrodzie zwraca Kupującemu wyłącznie równowartość towaru, który zostaje zwracany/oddany. Sklep w Zielonym Ogrodzie nie zwraca kosztów transportu/ wysyłki towaru jakie uprzednio poniósł konsument. Koszt dostawy dla sumy zakupów powyżej 1500 PLN jest bezpłatny. Koszt dostawy towarów, których sumaryczna cena jest mniejsza niż 1500 PLN jest ustalany indywidualnie dla każdego rodzaju towaru.

Zwroty

Odstąpienie od umowy

 

 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Uprawnienie o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Konsumentowi, który dokonał zakupu Towaru Specjalnego.

 3. Bieg 14 - dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Towarów - od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.

 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

 5. Oświadczenie można złożyć w szczególności wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@wZielonym.pl lub listownie na adres: W Zielonym Ogrodzie- Marta Prygoń  Janczewice ul. Jedności 114 05-506 Lesznowola

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Towary należy odesłać na adres: W Zielonym Ogrodzie- Marta Prygoń  Janczewice ul. Jedności 114 05-506 Lesznowola Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 Reklamacje

 

 1.       Towary oferowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, dołączony do Towaru.
 2.       Na Sprzedającym ciąży prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Towarów w szczególności wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@wZielonym.pl lub listownie na adres  Fimy : Janczewice ul. Jedności 114 05-506 Lesznowola. W zgłoszeniu reklamacyjnym, prosimy o załączenie dowodu zakupu Towaru (np. paragon, faktura), wskazane daty powstania wady, a w celu przyspieszenia rozpatrzenia zgłoszenia zaleca się podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Kupującego wraz z danymi kontaktowymi Kupującego.
 3.       Sprzedający zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
 4. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
 5.  
 6. 1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 7. 2. niekompletności przesyłki,
 8. 3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia
 9.  
 10. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji jest sporządzenie protokołu szkodu ( Odbiorca- Firma kurierska). W przypadku braku protokołu, co za tym idzie prawnych podstaw do stwierdzenia, że towar został uszkodzony w transporcie NIE PRZYJMUJEMY REKLAMACJI. Towar wysyłany jest jako pełnowartościowy, klient ma obowiązek sprawdzić stan towary przy pracowniku firmy kurierskiej. Klient podpisując dokument otrzymania towaru oświadcza iż odebrał go pełnowartościowego, nieuszkodzonego. REKLAMACJE które nie są odpowiednio udokumentowane ( protokół szkody) są rozpatrywane negatywnie.
 11.       Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może:

a)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

b)      żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 1.       Jeżeli Kupującym jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2.       Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na własny koszt, na następujący adres:, Janczewice ul. Jedności 114 05-506 Lesznowola zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego, a w przypadku zakupu Towaru w Salonie Partnerskim dostarczy wadliwy towar na adres Salonu Partnerskiego. Zwroty Towaru w przypadku postępowania reklamacyjnego wysłane na koszt Sprzedającego lub za pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedającego
 3.       Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4.       Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 5.       W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego.
 6.   Informacja o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

KIIENCIE! po odbiorze produktu, przy kurierze masz prawo sprawdzić towar pod kątem uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, zażądaj u kuriera sporządzenie protokołu szkody - protokół stanowi podstawę wszczęcia postępowania reklamacyjnego. Jeśli takiego dokumentu nie sporządziłeś-oznacza to że poświadczasz iż odebrany towar jest pełnowartościowy. NIE UWZGLĘDNIAMY REKLAMACJI - jesli nie masz protokołu szkody. 

 

Koszt reklamowanego oraz zwracanage towaru ponosi kupujący. Lub może osobiście dostarczyć go do siedziby sklepu

 

Zwroty i reklamacje : towar zwracany bądz reklamowany wyłącznie z dołączonym paragonem/ fakturą, w oryginalnym opakowaniu, nie widocznymi śladami użytkowania, w nienaruszonym stanie. Koszt zwrotu czy reklamacji ponosi kupujący

 

Postanowienia końcowe

 

 1.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 2.       Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wskazanym przez Sprzedającego, nie wcześniej jednak niż przed ich opublikowaniem. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania, chyba że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez Sprzedającego o wprowadzonych zmianach, wyrazi na nie zgodę.
 3.       Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, przede wszystkim spowodowanych pracami konserwacyjnymi lub pracami prowadzącymi do polepszenia funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 4.       Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2015 r.